# Syn Ora Alven Syn Ora insåg att människor är nästan djuriskt lätta att binda till sina passioner men också att konsten ändå är praktiskt svår eftersom den kräver en trovärdig relation med den manipulerade. Principen var redan känd men fann inte mycket användning innan den kaotiska och övertaliga människan gjorde sitt inträde i Ravland. Syn Ora har inte synts till på hundratals år. Senast sågs hen kasta sig ut för ett bråddjup, iklädd sina voluminösa kaftaner, vilt stavfäktandes med en styggelse. > *Låt för all del RPna få till uppdrag att söka synen och hitta en sargad men inte uträknad demon i botten av en klyfta.* ## Mänskliga relationer Syn Ora utvecklade en praktisk kommunikationsteknik som besökare till människoland gärna lärde sig för att bättre undvika "socialt gnissel". I rätt händer kan den även användas för att snärja en människa i begär: * Locka med något. Det kan vara svårt att uppenbara exakt *vad* detta är. Utnyttja människans svaghet för att tala förtroligt om, tja, egna och andras svagheter. Alkohol underlättar ofta. * Uppmuntra beteenden som leder människor till känslor av skuld (sex, svek, principfasthet som står i konflikt med god sed, m.m). * Förlåt beteendet som helt naturligt när det till slut går snett. Människan är en del av skapelsen så allt hen gör är i samklang med den naturliga ordningen. * Fördjupa en kontakt som leder till begärets mål och få till en biktliknande relation på vägen. * Upprepa. Snart uppstår mer skuldkänslor som behöver förlåtas. * Använd offrets kända begär för att föra hen till handlingar av instrumentellt värde. ### Kollantia Synen lämnade ofärdigt arbete efter sig, med en uppmaning till pilgrimer att uppenbara systemets helhet. > Detta är något [Syskonen Syn](syskonen_syn.html) kan känna till. Det kan också vara något som kan uppdagas i spel om RPna får lämpliga tillfällen att hitta gamla skrifter som legat på lagring i några hundra år. Frågeställningen utgår från dualismen mellan viljorna till kärlek och autonomi. Insikten består i att människorna är särskilt utsatta då de har svårt att bestämma sig. Vilken fot står människan helst på? Kärlek eller autonomi? Är inte flertalet av deras ritualer ämnade att utsläcka viljan till autonomi för att gynna kärleken till ett sällskap eller en maka? Vad händer när denna passning i samlevnadens fåra inte lyckas? En ond spiral av växlande preferens tycks utmärka den drabbade. Kärlek utan bindning är inte kärlek. Bindning utesluter autonomi. Utan autonomi är personen inte fri. Uppbrott från kärlek skänker autonomi. Längtan till kärlek för den drabbade tillbaka till ruta ett. Syn Ora kallade principen *Kollantia* efter termerna *hol'dea*, uppgången i det fullkomliga, och *kant'no*, uteslutning som definierar det återstående. ## Vilja vs reson Syn Ora tog fasta på att magi uppstår i gränslandet mellan det som är och det som inte är. Allt som är tydligt och befäst är svårt att manipulera, men i gränslandet mellan tydligheterna uppenbarar sig möjligheter. Därför är magi mer potent i gryningen och skymningen än under dagen och natten; Därför är demoner lättare att åkalla i portaler som avgränsar det inre och det yttre. Alkemisten kan lösa upp eller stärka de [metaforer](#om-metaforer) som hägnar dessa gränstrakter. I sin visdom insåg synen att vilja/passion och reson/moral är varandras motsatser. Två krafter kan utvinnas ur denna dualism: * Injagande av tvivel hos andra kan underlätta besvärjarens arbete. Offrens osäkerhet luckrar upp de metaforer som annars skänker stabilitet och skydd mot magi. * Injagande av extrem trohet till det ena på bekostnad av det andra skapar effekter som vida överträffar vad besvärjaren kan åstadkomma på egen hand med "ordinära" besvärjelser. Båda dessa krafter är mycket svåra att kontrollera men tvivel har fördelen av att vara övergående och därför att föredra. Samtidigt måste pilgrimen erinra sig att hen inte kontrollerar *alla* källor till tvivel varför situationen ändå kan gå över styr. Extrem trohet till ideal är aldrig ett stabilt fundament; Pilgrimens förmåga att kontrollera eller ens förutse effekterna är synnerligen osäker. En bemyndigad [*Bestämmare*](gravröset.html#bux-bare-tramahan) accepterar endast vilja/passion som ledande princip och ger inget utrymme för kompromisser (reson/moral). Utan sin motvikt kan passionen lätt förirra sig till katastrof. Den pilgrim som ändå dristar sig att använda dessa krafter måste dölja manipulation av passion bakom offrets egna livsval. "Har jag någonsin tvingat dig till något du inte ville göra?" ## Blandade visdomar ### Om pilgrimen *De heliga uppenbarelser **böjer** sig inför vår förmåga att tolka dem. Se hur Drejaren representeras som en varelse med huvud, fötter och händer. Men Drejaren har ingen sådan form; Metaforen finns för att bemyndiga pilgrimen att tolka världen genom sina egna metaforer, och därmed ändra den.* ### Om gott och ont *Drejaren drog varelser med egen vilja och skaparkraft ur dyn. Viljan kom före ont och gott. De kan inte särskiljas. Att vända den illa viljan till en god är en helig princip för skapelsens skötsel. Därför kan ont även användas för att åstadkomma gott. Den pilgrim som så dristar sig släpper lös krafter som måste följas till sin upplösning.* ### Om döden *När vi dör återvänder vår själ till sin gnistrande ädelsten: Drejaren skapade alverna för att påminna alla intelligenta varelser om **deras** odödlighet. Något av de heliga stjärnorna finns inom oss alla och vi har alla en kosmisk roll att fylla. Så förändras världen. Endast alverna är fängslade på jorden till den yttersta dagen då dvärgarna till slut når Stor.* ### Om metaforer *För att kunna uppfylla vårt syfte i kosmos måste vi använda metaforer för att bryta den rådande ordningen och föra värden närmare sin bestämning. En skicklig **Bestämmare** kan eliminera metaforer och så kontrollera eller förslava fria varelser. All användning av metaforer förändrar världen. Den metafor som berövas oss kan inte längre förändra värden.* ### Om det inre ljuset *Ljuset visar det heliga i oss och uppenbarar vår skaparkraft. Samtidigt döljer det sin egen källa, ty vem kan blicka mot solen och se något annat än Ljuset den utstrålar?* *Det heliga ljusets källa är dess egen motpol ty allt i skapelsen måste ha sin motsats för att inte förgöra världen. Denna svarta sol är för evigt osynlig för oss; Men vet väl att bakom det mörkaste döljer sig ett osynligt ljus som gör Mörkrets skugga möjlig.* *I de tvenne ursolar, **Solaris**, finns förebilderna till alla intelligenta varelser. Vi kanaliserar dessa källor till hopp och förtvivlan i lika mängd.* *Pilgrimens strävan är att förstå källorna och föra något av det heliga tillbaka till världen; Något som förmår blända de skuggor vi tar för sanningar i våra dagliga liv. Hen kan delta i detta gudomliga arbete genom att uppenbara metaforer och hen skall icke rädas när Mörkret tycks kväva allt liv ty Ljuset finns där i lika mängd för den som kan avtäcka det.*